Relearn

starting at Tuesday the 29th of August
ending at Saturday the 2nd of September
Rotterdam

Call for tracks

Relearn is a collective learning experiment with as many teachers as it has participants. It is motivated by the possibility to displace parameters of/for research, studying and learning. During the week of Relearn, we work with a set of case-studies, observations, questions or stacks of study material that we call "tracks". Relearn outlines the idea of resetting thinking modes, for a diverse set of approaches that we can reconsider, that come out of the development of our cultures towards and through digital entities.

While Relearn is an experiment in collective learning, it grows from an interest in Free / Libre Open Source Software culture and practices as a way to address and acknowledge the production processes and frameworks involving technology and culture.

For the upcoming Relearn, we are looking for people that are willing to research together by initiating a track around a specific subject, methodology or issue they/you are currently working on or would like to investigate during this week. A key element for this experiment is that tracks need not be fully determined, and a concrete end-product is not required at all.

This year's Relearn is loosely connected to the possibilities to reconsider forms of organisation and to create co-autonomies in regard to both machinic systems and social formations. We hope to make use of the proposed tracks as a looking glass to reconstruct notions of agency and consider forms of maintaining them. Particularly within the current political and economic vortex, we would like to discover ways in which co-autonomies can be re-explored, re-shared and re-created from many different angles.

We're allowing ourselves to prefix this word, co-autonomies, because the idea of autonomy alone doesn't emphasise the cross-seeding aspects we hope to stimulate. We mean co-autonomy as the conscious collective need for multiple autonomous systems and practices, that may also be alternative, simultaneous, off grid, self-standing or self-defining, but not operating inside a vacuum closed off to social, political and economical relations.

Feel free to get in touch with us to discuss ideas or possible forms of contribution to Relearn this year. We are looking forward to create a collective study moment in the summer of 2017 in Rotterdam!

Practical info
Relearn will take place between Tuesday the 29th of August and will end on Saturday the 2nd of September. We are currently working with the community at Poortgebouw to see if this could be our Relearn location of this year. Following a tradition from previous years, we will try to arrange a hosting network in the city and find a place to stay for each participant. Depending on our subsidy requests, we aim for the lowest participation fee possible for the week, with a strong preference for none.

How to submit a track
The reader is invited to submit a proposal around a subject they have been investigating or would like to pursue in a collective setting. In order to propose a track, please send an email to registration@relearn.be with a short text where you informally describe the subject you would like to investigate during Relearn. Please send your proposals before the 15th of June, we will reply at the 25th of June the latest.

Resources & contact
→ email: registration@relearn.be
→ subscribe to the Relearn mailinglist
→ Relearn's gitlab repository
→ IRC channel: #relearn on Freenode
→ Photographs of previous Relearn editions can be found in Constant's gallery


vanaf dinsdag 29 augustus
tot zaterdag 2 september
Rotterdam

Oproep voor tracks

Relearn is een week-lang collectief leer experiment met evenveel leraren als deelnemers. De collectieve studieweek zet parameters van/voor leren centraal, en zoekt manieren om deze te verplaatsen. Tijdens Relearn werken we met een reeks case studies, waarnemingen, vragen, of stapels studiemateriaal die als "tracks" de structuur van de week vormen. Relearn omarmt het resetten van denkmodi, om een uiteenlopende reeks aanpakken te heroverwegen, die voortkomen uit de ontwikkeling van onze culturen tot en via digitale entiteiten.

Naast een experiment in collectief leren, is Relearn ontstaan vanuit een interesse in Vrije en Open Source Software-cultuur en -praktijken als een manier om de productieprocessen en -kaders van technologie en cultuur te ondervragen.

Voor de komende Relearn zoeken we mensen die bereid zijn een track te starten rond een specifiek onderwerp, methodiek of probleem waar zij / hij momenteel aan werkt of wil onderzoeken. Een belangrijk aspect voor Relearn is dat een track niet volledig van te voren bepaald hoeft te zijn en dat er geen concreet eindproduct nodig is.

De editie van Relearn dit jaar is losjes verbonden aan een thema rondom zelf-organiseren en co-autonomieën met betrekking tot zowel machinale systemen als sociale formaties. We hopen dat de voorgestelde tracks als een lens kunnen gaan functioneren om ideeën rondom agentschap te reconstrueren en manieren te verkennen om deze te onderhouden. Met name in de huidige politieke en economische draaikolk willen we manieren ontdekken waarin co-autonomieën uit verschillende hoeken opnieuw onderzocht, gedeeld en gemaakt kunnen worden.

We laten ons zelf toe om dit woord, co-autonomieën, een prefix te geven, omdat het idee van autonomie alleen niet de nadruk legt op wederzijdse afhankelijkheden die we hopen te stimuleren. We bedoelen co-autonomie in de zin van een bewuste collectieve behoefte aan meerdere autonome systemen en praktijken, die ook alternatief, gelijktijdig, off-grid, zelfstandig of zelfbepalend kunnen zijn, maar niet in een vacuüm opereren die afgesloten is van sociale, politieke en economische relaties.

Voel je vrij om contact met ons op te nemen om ideeën of mogelijke vormen van bijdrages aan Relearn te bespreken. We kijken ernaar uit om samen te Relearn'en in de zomer van 2017!

Praktische info
Relearn vindt plaats tussen dinsdag 29 augustus en eindigt op zaterdag 2 september. Momenteel werken we samen met de gemeenschap in het Poortgebouw om te zien of dit onze Relearn locatie van dit jaar kan zijn. Na een traditie van eerdere jaren, zullen we proberen een hosting netwerk in de stad te regelen en een plaats te vinden voor elke deelnemer. Afhankelijk van onze subsidieverzoeken streven we naar de laagste deelname contributie voor de week, met een sterke voorkeur voor nul.

Hoe een track in te dienen
De lezer wordt uitgenodigd een voorstel in te dienen over een onderwerp dat in een collectieve setting kan worden onderzocht of ontwikkeld. Om een ​​track voor te stellen, stuur je een email naar registration@relearn.be met een korte tekst waarin het onderwerp informeel wordt beschreven. Stuur het voorstel vóór 15 juni, we zullen uiterlijk op 25 juni de emails beantwoorden.

Links & contact
→ email: registration@relearn.be
→ Abonneren op de Relearn mailinglijst
→ Relearn's gitlab repository
→ IRC kanaal: #relearn op Freenode
→ Foto's van eerdere Relearn edities zijn te vinden in Constant's gallery